Blog

Cine poate avea calitate de șomer?

Cine poate avea calitate de șomer? Cine sunt beneficiarii? În ce condiții se acordă indemnizația?

I.  Calitatea de somer - o poate avea orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.    

 

II.  Beneficiar al indemnizatiei de somaj - poate fi persoana în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) a devenit şomer, respectiv persoana nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (venituri mai mici de 500 lei).

b) nu a putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ;

c) ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doreste schimbarea acestuia;

d) a obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi are acces pe piaţa muncii, în condiţiile prevăzute de lege.

e) este cetăţean străin sau apatrid care a fost încadrat în muncă sau a realizat venituri în România sau care are drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;

f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

   

III. În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerul, care nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, trebuie sa se gasesca în una dintre următoarele situaţii:

a)      i-a încetat raportul de muncă din motive neimputabile lui;

b)     i-a încetat raportul de serviciu din motive neimputabile lui;

c)      i-a încetat mandatul pentru care a fost numit sau ales, dacă anterior nu a fost încadrat în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, în situaţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

d)     i-a încetat mandatul pentru care a fost ales, în situaţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entităţi, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, cum ar fi: asociaţii, fundaţii, partide politice, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepţia preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a altor persoane care desfăşoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      i-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lui;

f)       a încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

g)       a încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, a redobândit capacitatea de muncă şi nu a reuşit să se încadreze în muncă;

h)     i-a încetat raportul de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lui, în perioada de suspendare a acestuia, potrivit legii;  

i)       reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care a fost încadrat în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

j)        i-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situaţia directorului care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat şi membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum şi managerul care desfăşoară activităţi pe bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege, precum si in situatia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat;  

k)     i-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia a realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru care autorităţile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii este cea din România, din motive neimputabile lui;

l)       i-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia a realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, din motive neimputabile lui.

   

 

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri