Blog

Obligatia de raportare a datelor pentru identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali in scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Obligatia de raportare a datelor pentru identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali in scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Lista persoanelor care au obligatia de raportare.

Lista persoanelor care au obligatia de raportare a datelor necesare pentru identificarea clienţilor şi a beneficiarilor reali in scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului:

 

   a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

   b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

   c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

   d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

   e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

   f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

   g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

   h) agenţii imobiliari;

   i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

 

Masurile de identificare a clienţilor şi a beneficiarilor reali trebuie sa cuprinde cel puţin urmatoarele informatii:

 

a) în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;

   

Punere în aplicare prin Regulament 2/2019 :

Art. 8. - (1) În aplicarea art. 11 alin. (1) şi (3) şi art. 15 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relaţii de afaceri, instituţiile trebuie să obţină, pentru a determina profilul de risc al clientului persoană fizică, informaţii privind cel puţin următoarele:

a) numele, prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul;

b) data şi locul naşterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) adresa la care locuieşte şi identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reşedinţă ori alt atribut de identificare de acelaşi tip;

e) cetăţenia;

f) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;

g) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există;

h) scopul şi natura relaţiei de afaceri cu instituţia;

i) sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri;

j) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;

k) informaţiile prevăzute la alin. (3) referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -e), j) şi cele de la lit. k).

(3) Informaţiile minime referitoare la beneficiarul real includ:

a) natura relaţiei care a generat calificarea în această calitate;

b) numele şi prenumele;

c) data şi locul naşterii;

d) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

e) ţara în care locuieşte;

f) cetăţenia;

g) natura activităţii pe care o desfăşoară;

h) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.b) în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare şi datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;

   

Punere în aplicare prin Regulament 2/2019 :

Art. 10. - (1) În aplicarea art. 11 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relaţii de afaceri, instituţiile trebuie să obţină, pentru a determina profilul de risc al clientului persoană juridică, cel puţin informaţii privind:

a) denumirea;

b) forma juridică;

c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine;

d) sediul social şi, dacă este cazul, sediul real;

e) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;

f) tipul şi natura activităţii desfăşurate;

g) informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) pentru persoanele care reprezintă clientul în relaţie cu instituţia şi puterile acestora de angajare a entităţii;

h) scopul şi natura relaţiei de afaceri cu instituţia;

i) informaţiile referitoare la beneficiarul real prevăzute la art. 8 alin. (3).

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d), g) şi i).

(3) În cazul clienţilor entităţi fără personalitate juridică, dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

 

c) datele şi informaţiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.

   

Punere în aplicare prin Regulament 2/2019 :

Art. 10. - (1) În aplicarea art. 11 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relaţii de afaceri, instituţiile trebuie să obţină, pentru a determina profilul de risc al clientului persoană juridică, cel puţin informaţii privind:

a) denumirea;

b) forma juridică;

c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine;

d) sediul social şi, dacă este cazul, sediul real;

e) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;

f) tipul şi natura activităţii desfăşurate;

g) informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) pentru persoanele care reprezintă clientul în relaţie cu instituţia şi puterile acestora de angajare a entităţii;

h) scopul şi natura relaţiei de afaceri cu instituţia;

i) informaţiile referitoare la beneficiarul real prevăzute la art. 8 alin. (3).

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d), g) şi i).

(3) În cazul clienţilor entităţi fără personalitate juridică, dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - (1) În aplicarea art. 11 alin. (1) şi (3) şi art. 15 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relaţii de afaceri, instituţiile trebuie să obţină, pentru a determina profilul de risc al clientului persoană fizică, informaţii privind cel puţin următoarele:

a) numele, prenumele şi pseudonimul, dacă este cazul;

b) data şi locul naşterii;

c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

d) adresa la care locuieşte şi identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reşedinţă ori alt atribut de identificare de acelaşi tip;

e) cetăţenia;

f) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;

g) numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, dacă există;

h) scopul şi natura relaţiei de afaceri cu instituţia;

i) sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri;

j) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;

k) informaţiile prevăzute la alin. (3) referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client.

(2) La efectuarea tranzacţiilor ocazionale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, instituţiile obţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -e), j) şi cele de la lit. k).

(3) Informaţiile minime referitoare la beneficiarul real includ:

a) natura relaţiei care a generat calificarea în această calitate;

b) numele şi prenumele;

c) data şi locul naşterii;

d) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;

e) ţara în care locuieşte;

f) cetăţenia;

g) natura activităţii pe care o desfăşoară;

h) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deţinerea calităţii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

 

În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată şi o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condiţiile legii.

 

Extras lege nr. 129/2019.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri