Blog

Compensarea datoriilor si creantelor incepand cu 01.01.2020.

Compensarea datoriilor si creantelor incepand cu 01.01.2020. Norme de aplicare aprobate prin HG nr. 773/2019.

Incepand cu data de 01.01.2020 compensarea datoriilor si creantelor va fi gestionata de CPPI (Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni - Sucursala Bucuresti) prin SIC (Sistemul Informati de Compensare).

In acest sens persoanele juridice pot crea un cont de utilizator prin completarea formularului pus la dispozitie de SIC in vederea crearii contului, cont ce va fi pus la dispozitie in termen de 5 zile de la data depunerii formularului daca sunt indeplinite conditiile pentru crearea contului.

In vederea realizarii operatiunilor de compensare, persoanele juridice vor transmite la adresa web, pusa la dispozitie de CPPI pe site-ul sau web la inceputul anului 2020, facturile pentru sumele restante catre orice creditor, respectiv de la orice debitor persoana juridica cu sediul in Romania, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, precum si alte informatii/date necesare, cum sunt:

   a. codul unic de inregistrare al persoanei juridice debitoare, in format numeric;

   b. codul unic de inregistrare al persoanei juridice creditoare, in format numeric;

   c. seria facturii in format alfabetic sau alfanumeric;

   d. numarul facturii in format numeric sau alfanumeric;

   e. data emiterii facturii, in format de data calendaristica "zi.luna.an";

   f. data scadentei facturii, daca este clar specificata, in format de data calendaristica "zi.luna.an";

   g. valoarea facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridica raportoare, in format numeric cu doua zecimale;

   h. soldul facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridica raportoare, in format numeric cu doua zecimale.

Dupa transmiterea acestor date, persoanele juridice au obligaţia de a actualiza situatia facturilor, in maximum o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite, iar toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie sa fie corecte, in caz contrar poate fi atrasa raspunderea civila si penala potrivit legii.

Ulterior, ca urmare a introducerii datelor de catre persoanele juridice compensatoare, SIC identifica unul sau mai multe circuite de compensare care se comunica prin intermediul contului de utilizator, prin generarea in format electronic a formularelor de ordin de compensare.

Persoanele juridice compensatoare pot opta pentru unul sau mai multe circuite de compensare prin completarea formularului/formularelor de ordin de compensare si aplicarea semnaturii electronice calificate.

La data emiterii tuturor formularelor de ordin de compensare completate si validate prin semnatura electronica calificata, aferente unui circuit de compensare, SIC comunica persoanelor juridice compensatoare prin intermediul conturilor de utilizator realizarea circuitului/circuitelor de compensare.

Structura de compensare din cadrul CPPI va aplica apoi semnatura electronica calificata pe formularele de ordin de compensare in vederea validarii si incheierii circuitului de compensare, precum si orice alte forme de securizare in format electronic a documentului, aprobate de catre conducerea CPPI. In momentul aplicarii semnaturii electronice calificate SIC genereaza numarul ordinului de compensare si aplica data emiterii.

Informarea privind realizarea compensarii catre persoanele juridice compensatoare dintr-un circuit de compensare se face prin comunicarea prin intermediul conturilor de utilizator a ordinelor de compensare la data emiterii acestora.

Pentru realizarea operaţiunilor de compensare la sediul structurii de compensare din cadrul CPPI, persoanele juridice introduc datele necesare in SIC si indica operaţiunea de compensare predefinita, iar in urma parcurgerii procedurii de compensare de mai sus primesc pe contul de utilizator ordinele de compensare.

Data compensarii este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate si se opereaza in toate documentele, fiind consemnata in: procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 a normelor aprobate prin HG nr. 773/2019.

Trebuie stiut ca, ordinele de compensare sunt numerotate unic in cadrul SIC incepand cu data validarii acestora de catre CPPI prin structura de compensare si se comunica persoanelor juridice compensatoare dupa ce  au fost semate de structura de compensare din cadrul CPPI si persoana juridice titulara.

Din punct de vedere contabil, Ordinul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare, iar data inregistrarii in contabilitate este cea inscrisa pe ordinul de compensare.

Ordinul de compensare are caracter de document primar si se anexeaza ca atare la nota contabila impreuna cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

Toate compensarile ce vor fi efectuate conform prezentelor norme se vor inregistra in format electronic in Registrul electronic de evidenta a operatiunilor de compensare care este gestionat de structura de compensare din cadrul CPPI.

Nota:

Operaţiunile de compensare incepute inainte de data intrarii in vigoare a HG nr. 773/2019 se vor realiza conform procedurii prevazute in HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi inregistrate in "Registrul electronic de evidenta a operaţiunilor de compensare" gestionat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Buşteni - Sucursala Bucureşti si constituie documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii si se ataseaza ca atare la nota contabila.

HG nr. 773/2019 intra in vigiare incepand cu 31.12.2019, data la care HG nr. 685/1999 se abroga.

  

 

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri